Zakład numer 2: Busko Zdrój   Zakład numer 1: Młyny
Zakład numer 1: Busko Zdrój Zakład numer 2: Młyny
Kontenery nowościPojemniki NOWOŚĆ !!! Oferujemy nowy model kontenerów z dodatkowym profilowaniem scian, które usztywnia konstrukcję oraz korzystnie wpływa na efekt wizualny. To rozwiązanie jest opatentowane i chronione Prawem Ochronnym obowiązującym na terytorium UE.
Pojemniki Informacja o cookies : Ta strona używa cookies w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce.
Zkład numer 2: Młyny

* Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach
budynków firmy Marian Kopała-Zakład Wyrobów Metalowych ''Metal-Kop'', zlokalizowanej w Młynach 180, w gminie Busko-Zdrój, w powiecie buskim jest dofinansowany ze srodków WFOSiGW w Kielcach
w kwocie 1.171.350,00 zł

* METAL-KOP realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich: Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żebrowego kontenera
z możliwoœciš zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie Dofinansowanie projektu
z UE w kwocie 650 375,00 złKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH    OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY:             

ZAMÓWIENIA I/LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW I/LUB USŁUGI

 

 

1)       Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop”

Marian     Kopała, z siedzibą ,Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój, adres mailowy: biuro@metal-kop.pl

 

2)       Inspektorem ochrony danych jest „Metal-Kop” Marian Kopała  mail:biuro@metal-kop.pl  

 

3)       Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b  RODO , w celu realizacji zamówienia na towar i/lub usługę oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.c  RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury
w dokumentacji księgowej administratora

  4)  Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała, z siedzibą, Młyny 180    28-100 Busko-Zdrój  jest uprawniony do przekazywania do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:

A) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w p.3

B) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
                     w tym  uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

  5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

  6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu   zawartej umowy  a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa

  7) podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby zakupu i/lub zamówienia towarów i/lub usługi jest dobrowolne

  8) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treścipkt.9 poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu , a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała , z siedzibą, Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój, w taki sposób
w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail:
biuro@metal-kop.pl

9) Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w p.8 , które doprowadzi do wyłącznie lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała , z siedzibą, Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój w przypadku danych o których mowa w p.3 powyżej uniemożliwi realizację zamówienia i /lub sprzedaży towarów i/lub usług, wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej

10) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO , gdy uznasz iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Twoje dane będą przetwarzane w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zamówieniem na towar i/lub usługę oraz w celu wystawienia faktury. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetworzeniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” będzie do tego uprawniony na podstawie przepisu prawa lub na podstawie Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

 

                                               

Logo projektu
Logo projektu