Skip to content
Metal-kop

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH   OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY:             

ZAMÓWIENIA I/LUB SPRZEDAŻY TOWARÓW I/LUB USŁUGI

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała, z siedzibą ,Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój, adres mailowy: biuro@metal-kop.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest „Metal-Kop” Marian Kopała mail:biuro@metal-kop.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO , w celu realizacji zamówienia na towar i/lub usługę oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora
 4. Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała, z siedzibą, Młyny 180    28-100 Busko-Zdrój jest uprawniony do przekazywania do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
  • w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w p.3
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnionym sądom, organom i instytucjom.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu  zawartej umowy a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby zakupu i/lub zamówienia towarów i/lub usługi jest dobrowolne
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treścipkt.9 poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu , a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała , z siedzibą, Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój, w taki sposób w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@metal-kop.pl
 9. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w p.8 , które doprowadzi do wyłącznie lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” Marian Kopała , z siedzibą, Młyny 180 28-100 Busko-Zdrój w przypadku danych o których mowa w p.3 powyżej uniemożliwi realizację zamówienia i /lub sprzedaży towarów i/lub usług, wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej
 10. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO , gdy uznasz iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zamówieniem na towar i/lub usługę oraz w celu wystawienia faktury. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetworzeniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Zakład Wyrobów Metalowych „Metal-Kop” będzie do tego uprawniony na podstawie przepisu prawa lub na podstawie Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.